در این بخش آموزش بر اســــــاس مفاهیم کوتاه مرتبط با پمپ به صورت ویدئویی تنظیم شده است.
شمـا می توانیـــد هـــــــر روز چنـــد مفهوم کاربـــــردی را بـــــه صورت ساده مطالعه کنید و پیش برویـــد.
می توانید بصورت موضوعی جستجو کنید و مطالب مرتبط با نیاز خود را پیدا کنید و حتی در آینده نزدیک خواهید توانست در آزمون های ساده ای از این مفاهیم شرکت کنید و گواهینامه بگیرید.
به همین سادگی (;
اصول اولیه پمپ ها و منحنی های پمپ - قسمت اول
اصول اولیه پمپ ها و منحنی های پمپ - قسمت دوم
اصول اولیه پمپ ها و منحنی های پمپ - قسمت سوم
اصول اولیه پمپ ها و منحنی های پمپ - قسمت چهارم

کوتاه از

All in Pump

چالش اصلی کسب و کار پمپ برای اینترنتی شدن این است که پمپ پیش از مرحله خرید یا فروش، نیاز به خدمات فنی و مشاوره ای دارد تا مشتری را به سوی پمپ مورد نیاز هدایت کند. هر راه حلی، اگر برای این چالش اصلی فکر بکری نکرده باشد نباید منتظر معجزه ی موفقیت باشد.
دانش پویان آلین پمپ، خبره ی این کارند